Hyresvillkor

1 Allmänna villkor

1.1 Uthyraren tillåter Hyrestagaren att använda Hyrfordonet under de villkor och förfaranden som anges i Hyresavtalet. Hyrestagaren förbinder sig att betala hyran och andra betalningar enligt de villkor och förfaranden som anges i hyresavtalet.

1.2 Uthyraren har rätt att kräva förskottsbetalning/deposition om det är överenskommet i förväg.

1.3 En giltig identitetshandling, såsom körkort, pass/id-kort, krävs för att ingå ett hyresavtal

1.4 Hyresgästen måste vara minst 21 år gammal, ha ett giltigt körkort av motsvarande kategori i Republiken Estland och minst 2 års körerfarenhet.

1.5 Hyrestagaren har rätt att bekanta sig med hyresavtalet innan hyresavtalet ingås.

1.6 Hyrbilen utfärdas och återlämnas med full bränsletank. Bränsle ingår inte i hyran. Om hyrfordonet återlämnas med mindre än full tank, kommer hyresgästen att debiteras 2 €/liter för det saknade bränslet och 30 € för tankning

1.7 Hyrbilen har en körsträcka på 400 km per dag och upp till 4000 km per månad. Uthyraren har rätt att begära en högre hyresavgift och/eller en extra deposition om den förväntade körsträckan för Hyrfordonet är större än gränsen för körsträcka på 400 km per hyrdag.

1.8 Hyrbilen levereras ren. En vanlig biltvätt av hyrbilen ingår i hyran. Om Hyrfordonet returneras mycket smutsigt och det kräver en grundlig invändig och exteriör städning, kommer Hyresgästen att debiteras en avgift för extra rengöring av hyrfordon på 65 euro.

1.9 Hyresdag beräknas i 24 timmar.

1.10 Hyresdagen börjar klockan 08.00 på morgonen och slutar följande morgon vid samma tidpunkt, om inte annat avtalats. Utfärdande och återlämnande av hyrbilen utanför arbetstid endast efter överenskommelse. Arbetstider mån-fre 7:00-18:00

1.11 Vid försening av återlämnandet av hyrbilen i mer än 1 timme, förbinder sig Hyrestagaren att betala det pris som fastställts för en dag enligt Hyresprislistan.

1.12 RÖKNING och ALKOHOLFÖRBRUKNING är STRÄNGT FÖRBJUDET i hyrbilen! Vid överträdelse gäller böter på 200 €

1.13 Överlåtelsen och godkännandet av hyrfordonet beskrivs med hyresavtalet.

2 Rättigheter, skyldigheter och ansvar för uthyraren.

2.1 Uthyraren överlämnar det fungerande och rena Hyresfordonet till Hyrestagaren på den plats och tidpunkt som anges i Hyresavtalet. Uthyraren är skyldig att till Hyrestagaren överlämna de tillhörigheter som behövs för användningen av Hyresfordonet.

2.2 Uthyraren ansvarar för att Hyrfordonet försäkras med obligatorisk trafikförsäkring. Helförsäkring ingår i hyresbeloppet.

2.3 Uthyraren ansvarar för att fordonet försäkras med frivillig försäkring i enlighet med avtalet mellan Uthyraren och Hyrestagaren.

2.4 Uthyraren ansvarar inte för utgifter som Hyrestagaren kan ådra sig i samband med avbrott av resan på grund av haveri i Hyresfordonet och/eller på grund av tekniskt fel.

2.5 Uthyraren har rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid och utan varsel och att när som helst ta tillbaka Hyresfordonet på Hyrestagarens bekostnad, om Hyresavtalet bryts under användningen av Hyresfordonet.

2.6 Uthyraren har rätt att kräva en deposition till självriskens omfattning. Hyresgästens självrisk är 320 €

2.7 Uthyraren har rätt att kontrollera hyrfordonets skick och säkerställa dess underhåll.

2.8 Uthyraren bestämmer platsen, förhållandena och omfattningen av fordonsreparationen oavsett var Hyrfordonet befinner sig.

2.9 Uthyraren har rätt att vägra Uthyrning av Hyresfordonet och säga upp Hyresavtalet om Hyresgästen eller annan förare ger upphov till misstankar eller kan tro att Hyrfordonet används i skadliga syften eller om kraven för användandet ignoreras.

2.10 Skador orsakade av haveri av hyrfordonet och andra skador (olycka, trafikolycka, inställd eller avbrott av resan, skador till följd av misskötsel av fordon eller andra skyldigheter mellan hyresgästen eller annan förare och tredje part) omfattas inte till som ersättning från Uthyraren. Dessa kostnader står Hyresgästen för själv och detta är Hyresrisken.

2.11 I händelse av att Uthyraren döljer uppkomsten av skada, ska Hyrestagaren betala tre gånger Hyresbeloppet och stå för de förluster som uppstår till Uthyraren. Skade ersättning sker genom kontant engångsbetalning.

3 Hyrestagarens ansvar och ansvar

3.1 Hyrestagaren är skyldig att:

3.1.1 Hyrestagaren är skyldig att acceptera Hyresfordonet på den plats och tidpunkt som anges i Hyresavtalet.

3.1.2 Hyrestagaren är skyldig att besiktiga Hyresfordonet innan det tas i bruk och att försäkra sig om att det är lämpligt och i gott skick. Underskriften på hyresavtalet bekräftar frånvaron av avvikelse.

3.1.3 Hyrestagaren är skyldig att erlägga 100 % förskottsbetalning enligt den begärda Hyresperioden. Uthyraren har rätt att kräva en deposition på 320 €, dock inte mindre än 200 €

3.1.4 Hyresgästen är skyldig att inte överlåta hyrfordonet till tredje part för användning, förutom till en annan förare, som anges i detta hyresavtal, åtföljd av honom själv.

3.1.5 Hyrestagaren är skyldig att ta väl hand om Hyresfordonet. Att inte använda hyrfordonet: för olagliga aktiviteter eller för olagliga ändamål, samt att inte använda hyrfordonet för motorsport, träning, terrängkörning

 

3.1.6 Hyrestagaren är skyldig att använda Hyresfordonet endast på vägar som är vägar i väglagens mening samt att övervaka Hyresfordonets tekniska skick.

3.1.7 Hyrestagaren är skyldig att endast använda Hyrfordonet inom det territorium som anges i Hyresavtalet.

3.1.8 Hyrestagaren är förbjuden att transportera människor och/eller gods i större volym eller använda Hyrfordonet för andra ändamål än vad som är tillåtet av Hyresfordonets tillverkare.

3.1.9 Hyresgästen förbinder sig att endast använda bränsle som säljs av välkända bränsleförsäljare (Circle K, Olerex, Neste, Premium7, Alexela). Endast motorbränsle av hög kvalitet får användas i hyrbilen. Användning av bränsletillsatser är förbjuden.

3.1.10 Hyresgästen är skyldig att övervaka det tekniska underhållet av Hyresfordonet (oljenivå, kylvätskenivå, bromsvätskenivå, tillstånd för yttre och inre ljus, däcktryck etc.) under hyresperioden.

3.1.11 I händelse av ett tekniskt fel är Hyresgästen skyldig att avbryta körningen tills felet är åtgärdat, omedelbart underrätta Uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att beakta senare krav och ekonomiska reklamation.

3.1.12 Hyrestagaren är skyldig att ersätta intjänade böter i enlighet med lagen och andra ekonomiska anspråk som orsakats och riktats till Uthyraren två gånger om han inte har informerat Uthyraren om detta under Hyresperioden.

3.1.13 Hyresgästen är fullt ansvarig för alla delar och tillbehör som kommer bort från hyrfordonet.

3.1.14 Om skada har uppstått på Hyresfordonet på grund av Hyresgästens vårdslöshet eller hans uppsåtliga handlingar, är Hyresgästen fullt ansvarig för den skada som orsakats Hyrfordonet, oavsett självrisk som anges i Hyresavtalet. Hyresgästen är fullt ansvarig för skador som orsakats av Hyresfordonet även om skadan orsakats av försummelse av de skyldigheter som anges i Hyresavtalet, samt om Hyresgästen använt Hyresfordonet under berusning eller påverkad av annat psykotropt ämne, för brottsliga ändamål m.m.

3.1.15 Att inte göra förbättringar och ändringar av Hyrfordonet.

3.1.16 Underhåll och reparera Hyrfordonet endast hos det företag som utsetts av Uthyrarens avtal.

3.1.17 Att följa kraven i trafikföreskrifter och annan lagstiftning och anvisningarna från tillverkaren av hyrfordon.

3.1.18 Håll hyrfordonet stängt, låst, om hyresgästen inte är i hyrfordonet.

3.1.19 Håll under din kontroll och, när du lämnar Hyrfordonet, ta bort tillhörigheter som möjliggör användningen av Hyrfordonet, inklusive nycklar, dokument.

3.1.20 Uppfylla alla skyldigheter som följer av försäkringsavtalet.

3.1.21 Att inte hyra ut Hyrfordonet i andra hand.

3.1.22 Meddela omedelbart uthyraren om ett hinder för innehavet eller användningen av hyrfordonet, i händelse av stöld av hyrfordonet, skada på hyrfordonet eller inträffandet av ett försäkringsfall, mottagit parkering och andra böter, och tillhandahåll en lämplig skriftlig förklaring. Om det inte finns något annat sätt att lämna en skriftlig förklaring, kan den i undantagsfall lämnas till Uthyraren till den e-postadress som anges i Hyresavtalet, varvid förklaringen förses med en digital signatur.

3.1.23 Att följa Uthyrarens instruktioner i händelse av omständigheter som framgår av punkt 3.1.22 i Hyresavtalet.

3.1.24 Återlämna hyrfordonet i enlighet med förfarandet som anges i 2.1 i hyresavtalet, med hänsyn tagen till slitaget som uppstår vid normal användning av fordonet.

3.1.25 Hyrestagaren är skyldig att återlämna Hyresfordonet till anvisad plats vid anvisad tid. Hyrbilen får inte överges.

3.2 Hyresgästens ansvar:

3.2.1 Vid uthyrning av hyrfordon måste Hyrestagaren återlämna dokumenten och nycklar för Hyrfordonet till Uthyraren, annars är Hyresgästen fullt ansvarig för uthyrning av hyrfordon.

3.2.2 Hyrestagaren är ansvarig för skada som orsakas uthyraren eller tredje part av tredje part.

3.2.3 Vid överlåtelse av hyrfordonet övergår risken för oavsiktlig förstörelse och skada på hyrfordonet, liksom ägarens ansvar, som en källa till större fara, på Hyrestagaren.

3.2.4 Hyresgästen är ansvarig för den andra föraren av Hyrfordonets handlingar liksom för sina egna handlingar.

3.2.5 Hyrestagaren är ansvarig för skador och defekter som uppstått inom 5 arbetsdagar efter återlämnande av Hyresfordonet till Uthyraren, som inte kunde upptäckas vid en visuell inspektion.

3.2.6 Hyrestagaren är ansvarig för att betala böter och betalningar relaterade till Hyrfordonet och relaterade bearbetningskostnader. Uthyraren har rätt att kräva betalning av böter, betalningar och handläggningskostnader av Hyrestagaren även om böterna och betalningarna dyker upp efter det att Hyresavtalet upphört eller upphört och Uthyraren har betalat böterna och betalningarna för Hyrestagarens räkning. Om Hyresgästen inte betalar trafik- och parkeringsböterna kan Hyresbolaget lämna ut Hyresgästens uppgifter och vidarebefordra dem till tredje part för att driva in böterna från Hyresgästen.

4 Bosättningar

4.1 Hyrestagaren betalar hyran och andra betalningar som anges i hyresavtalet och förser leasingfordonet med bränsle, olja, kylvätska och fönsterspolarvätska på egen bekostnad. Vid behov betalar Hyresgästen övriga kostnader relaterade till användningen av Hyresfordonet, inkl. glödlampor, däckreparation etc. vars betalning inte ligger direkt på Uthyrarens del i kontraktet.

4.2 Vid försening av återlämnandet av hyrbilen i mer än 1 timme, förbinder sig hyresgästen att betala det pris som fastställts för en dag enligt hyresprislistan.

4.3 Kostnader som uppstår vid haveri av hyrfordonet och eliminering av haveri utanför Republiken Estland och kostnaderna för transport av hyrfordonet, exkl. utgifter som behandlas som ett försäkringsfall och som betalas av försäkringen med hänsyn till självriskbeloppet, betalas av Hyresgästen.

4.4 Hinder för användningen av fordonet fritar inte Hyrestagaren från skyldigheten att betala Hyran och andra betalningar.

4.5 Vid sen betalning av hyra eller andra betalningar åtar sig Hyrestagaren att betala en försenad betalning om 0,2 % per dag av det belopp som inte betalats vid förfallodagen.

4.6 I händelse av att Hyrestagaren inte återlämnar Hyresfordonet till Uthyraren på den plats och tidpunkt som anges i avtalet, är Hyrestagaren skyldig att betala för de dagar då Hyresfordonet återlämnats försenat till en takt som är dubbelt så stor som Hyrespriset enligt till prislistan och för att ersätta skadan. Uthyraren har rätt att kräva Hyresfordonet från varje besittning, om Hyresgästen inte lämnar tillbaka hyrfordonet på den plats och tidpunkt som anges i Hyresavtalet.

4.7 Uthyraren har rätt att kräva en avtalsenlig påföljd från Hyrestagaren uppgående till 10 % av det försäkrade värdet av Hyresfordonet varje gång för brott mot Hyresavtalet.

4.8 Vid tidig återlämning av hyrfordonet ändras inte hyresbeloppet och gjorda betalningar kan inte återlämnas.

5 Åtgärder vid haveri, olycka eller stöld

5.1 Hyrestagaren informerar omedelbart Uthyraren om de omständigheter som har uppkommit i punkt 3.1.22 i Hyresavtalet via den telefon som anges i Uthyrarens Hyresavtal och följer Uthyrarens instruktioner, bland annat upprättar omedelbart en nödplan i händelse av en olycka.

5.2 Hyresgästen informerar omedelbart polisen om stöld, rån eller olycka av Hyrfordonet. Vid kommunikation med polisen företräder Hyresgästen Uthyrarens intressen tills Uthyraren befriar Hyrestagaren från motsvarande skyldighet.

5.3 Vid skada på Uthyraren eller tredje part, eller vid förlust av dokument eller föremål, är Hyrestagaren och den andra föraren skyldiga att förse Uthyraren med en skriftlig förklaring om vad som hänt senast 24 timmar senare. Om det inte finns något annat sätt att lämna en skriftlig förklaring, kan den i undantagsfall lämnas till Uthyraren till den e-postadress som anges i Hyresavtalet, varvid förklaringen förses med en digital signatur.

5.4 Vid stöld är Hyrestagaren skyldig att förse Uthyraren med de nycklar och dokument som Uthyraren lämnat till honom. I annat fall är Hyresgästen ansvarig gentemot Uthyraren eller tredje part för skador orsakade av stöld upp till försäkringsvärdet för Hyresfordonet.

5.5 Hyrestagaren accepterar resultatet av den inspektion som utförs av Uthyraren efter att ha återlämnat Hyrfordonet.

6 Övriga villkor

6.1 Leverans av hyrbilen till önskad adress i Pärnu stad 15 € Utanför Pärnu enligt överenskommelse.

6.2 Återlämnande av hyrbilen från önskad adress inom Pärnu stad 15 € utanför Pärnu enligt överenskommelse.

6.3 Vid återlämnande av hyrfordonet har Uthyraren rätt att inom 5 arbetsdagar från återlämningsdatum framställa krav mot Hyresgästen, vid dolda fel och defekter som inte kunnat upptäckas vid en visuell besiktning.

6.4 Uthyraren har rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid och utan varsel och att när som helst ta tillbaka Hyresfordonet på Hyrestagarens bekostnad om Hyresavtalet bryts under användningen av Hyresfordonet.

6.5 Hyrestagaren har rätt att frånträda Hyresavtalet senast 14 dagar före Hyresperiodens början. I detta fall kommer Uthyraren att återbetala 100 % av den förskottsbetalning som Hyrestagaren betalat. Vid senare utträde från Hyresavtalet återbetalas inte förskottsbetalningen.

6.6 Överföring av hyrfordonet över Republiken Estlands statsgräns är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Uthyraren. När du lämnar Republiken Estland krävs en deposition/garanti på €350

6.7 Tillägg och ändringar av hyresavtalet är endast tillåtna med överenskommelse mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Tillägg och ändringar träder i kraft vid undertecknande av Uthyraren och Hyrestagaren.

6.8 Om Hyrestagaren inte lämnar tillbaka Hyresfordonet till Uthyraren på den plats och tidpunkt som anges i Hyresavtalet, har Uthyraren rätt att häva Hyresavtalet utan föregående meddelande och förklara Hyresfordonet önskat.

6.9 Hyrestagaren och Uthyraren förbinder sig att inte lämna ut information om ingåendet av Hyresavtalet och villkoren samt att vidta åtgärder för att förhindra att nämnda information hamnar i tredje parts händer.

6.10 Hyrestagaren och Uthyraren anser inte att utlämnande av information i de fall som föreskrivs i lag är ett brott mot den tystnadsplikt som anges i punkt 6.6 i avtalet. Vid brott mot hyresavtalet av Hyrestagaren har Uthyraren rätt att lämna ut Hyrestagarens uppgifter till ett obegränsat antal tredje parter, bl.a. för personer som utför bakgrundsundersökningar. Genom att teckna hyresavtalet anses Hyrestagaren ha lämnat motsvarande samtycke.

6.11 Meddelanden relaterade till hyresavtalet måste återges skriftligen av Hyrestagaren och Uthyraren på alla möjliga sätt.

6.12 Konflikt mellan en bestämmelse i hyresavtalet och lagstiftning påverkar inte giltigheten av andra bestämmelser. Ett ogiltigt eller ogiltigt villkor ska ersättas av ett giltigt villkor baserat på syftet med Hyresavtalet efter överenskommelse mellan Uthyraren och Hyrestagaren.

6.13 Uthyraren och Hyrestagaren bekräftar att de inte har några juridiska eller andra hinder mot att ingå Hyresavtalet. Uthyraren och Hyrestagaren bekräftar att de inlämnade dokumenten är korrekta och att det finns behörighet att ingå Hyresavtalet.

6.14 Tvister som uppstår vid utförande av hyresavtalet löses genom förhandling, vid underlåtenhet att nå en överenskommelse i Pärnu länsrätt.

6.15 I frågor som inte anges i hyresavtalet baseras Uthyraren och Hyrestagaren på lagstiftningen i Republiken Estland. I och med undertecknandet av hyresavtalet blir alla tidigare muntliga och skriftliga avtal som ingåtts mellan Uthyraren och Hyrestagaren ogiltiga.

6.16 Hyresavtalet upprättas i två identiska exemplar med lika rättskraft, varav det ena kvarstår hos Uthyraren och det andra hos Hyrestagaren.

6.17 Hyresavtalet består av hyresavtalets allmänna villkor, försäkringsavtal och bilagor till avtalet.

6.18 Detta hyresavtal träder i kraft vid undertecknandet av uthyraren och hyresgästen och upphör med återlämnande av hyresfordonet i avsaknad av anspråk fram till korrekt prestation.

7 Behandling av personuppgifter

7.1 Genom att underteckna hyresavtalet tillåter Hyrestagaren Uthyraren att lagra och behandla sina personuppgifter och de uppgifter som följer av Avtalet i enlighet med Uthyrarens behov. Uthyraren har rätt att lagra och behandla Hyrestagarens personuppgifter så länge det är skäligen nödvändigt för att uppnå målen. I händelse av avtalsbrott från Hyrestagarens sida kan Uthyraren lämna ut dessa uppgifter och vidarebefordra dem till tredje part vid behov för att likvidera skadan för Uthyraren till följd av brottet mot Hyresavtalet och utesluta framtida skador. © 2023 Quidem OÜ